Algemene voorwaarden SoMobile Nederland

1.1 SoMobile/Opdrachtnemer:

Naam:                                SoMobile B.V.

KvK-nummer:                     71476911

BTW nummer:                    858731320B01

IBAN:                                  NL35 RABO 0330 1603 62

Vestigingsadres:                 Van Coothplein 41      4811 ND Breda, Nederland

Telefoonnummer:               076 – 700 27 91

E-mail:                                hello@somobile.me

Bereikbaarheid:                  maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00 en op zaterdag van 12:00 – 17:00.

1.2 Koper/Opdrachtgever

Iedere persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met SoMobile een overeenkomst heeft afgesloten, of wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Iedere persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die na bemiddeling door SoMobile, een overeenkomst heeft gesloten met een derde partij.

1.3 Zaken

Alle producten en diensten die door SoMobile of na bemiddeling door SoMobile door derden, worden verkocht c.q. geleverd die voorwerp van overeenkomst kunnen zijn, in het kader van de bedrijfsactiviteiten van SoMobile.

1.4 Werkzaamheden

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte. Onder ‘werkzaamheden’ wordt eveneens verstaan de in het kader van de opdracht geleverde Zaken en verleende diensten waaronder mede wordt begrepen alle onderhoud en reparatiewerkzaamheden die SoMobile voor Koper/Opdrachtgever verricht of heeft laten verrichten.

1.5 Overeenkomst

Elke afspraak tussen koper/opdrachtgever en SoMobile tot het leveren van één of meer zaken of diensten en/of het verrichten van één of meer bepaalde werkzaamheden door SoMobile ten behoeve van koper/opdrachtgever, conform het bepaalde in de door koper/opdrachtgever ondertekende offerte.

SoMobile bemiddelt tevens bij de totstandkoming van overeenkomsten in (eigen) naam en voor rekening van derden.

Onder overeenkomst wordt tevens begrepen de overeenkomst op afstand, een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.6 Bedenktermijn

In geval van een overeenkomst op afstand of in geval van een verkoop door SoMobile buiten haar normale bedrijfsruimte, heeft de koper/opdrachtgever, niet handelende in de uitoefening van haar beroep of bedrijf, de consument, veertien dagen bedenktermijn. Gedurende deze bedenktermijn heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktermijn gaat in op het moment van sluiten van de overeenkomst met SoMobile of met de derde partij, na bemiddeling door SoMobile. In geval van de levering van goederen geldt dat de bedenktermijn ingaat na levering van het product aan koper.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SoMobile dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

1.7 Geen bedenktermijn

Voor personenauto’s, welke geleverd worden door SoMobile of door haar bemiddeling door derde partijen, geldt dat deze op verzoek van de consument worden samengesteld of voor hem worden gezocht, overeenkomstig diens specifieke wensen. Deze specifieke wensen kunnen de uitvoering of de specificaties betreffen, of de samen met het product specifiek op de door consument afgestemde diensten. Voor deze producten geldt, overeenkomstig de wettelijke uitzondering, uitdrukkelijk geen bedenktermijn.

1.8 Afwijkingen van deze voorwaarden

Zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen SoMobile en koper/opdrachtgever en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

Toepasselijkheid

2.1          In deze voorwaarden wordt SoMobile Nederland B.V. aangeduid als SoMobile, zijnde degene die deze voorwaarden, hanteert.

2.2          Als verkoper worden naast SoMobile tevens aangeduid partijen waarmee koper, na bemiddeling door SoMobile,  een overeenkomst heeft afgesloten. Dergelijke goederen en diensten kunnen, afhankelijk van de gemaakte afspraken, worden gefactureerd en geïncasseerd door SoMobile of door de partijen zelf.

2.3          Als SoMobile handelt als verkoper, intermediair, adviseur en/of uitsluitend als factuuradres, gelden voor leveringen, diensten en verrichte prestaties, deze voorwaarden, aangevuld met die van de betreffende verkoper of dienstverlener waarvoor SoMobile bemiddelt. Daar waar het voorwaarden zijn die de verkoop of het onderhoud en reparaties van voertuigen betreft, geldt dat dit altijd BOVAG voorwaarden zullen zijn.

2.4          Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van SoMobile, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5          Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij SoMobile niet zelf optreedt in de hoedanigheid van verkoper.

2.6          Indien zich situaties voordoen waarin deze voorwaarden niet voorzien of als dit in deze voorwaarden is aangegeven, zijn de voorwaarden van de betreffende verkoper van toepassing.

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

3.1          Alle door SoMobile uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de koper De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven en/of de aanbieding van een derde partij waarvoor SoMobile bemiddelt nog geldig is.

3.2          Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover SoMobile of verkoper een order van de koper schriftelijk aanvaardt of indien door SoMobile of verkoper uitvoering aan een order wordt gegeven. Het zelfde geldt voor wijzigingen van en aanvullingen op enige overeenkomst en/of deze voorwaarden.

3.3          Afbeeldingen, opgaven of vermeldingen van maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wordt aangeboden. Dergelijke opgaven of vermeldingen binden SoMobile alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van goederen te weigeren of enigerlei vergoeding te verlangen.

3.4          In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

– de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;

– de prijs van de auto en/of de overige verkochte zaken of diensten op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

– de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;

– de afleveringskosten van de auto;

– de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).

– de wijze van betaling.

3.5          Opdrachten van koper aan SoMobile om goederen of diensten voor koper te bestellen bij een derde partijverkoper of anderszins, verplichten koper tot betaling van deze goederen.

Prijzen

4.1          Alle prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze of door onze leveranciers en verkopers verstrekte prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend.

4.2          Prijsverhogingen voortvloeiend uit belastingen, heffingen of lasten van overheidswege, die na het tot stand komen van de overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen worden doorberekend, zonder dat koper aan zodanige wijzigingen een recht tot beëindiging van de overeenkomst kan ontlenen.

4.3          Prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

4.4          De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en SoMobile een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal SoMobile contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van SoMobile voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, zal SoMobile de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van SoMobile.

Leveringen

5.1          Als plaats van levering geldt een door SoMobile  gebruikte plaats, tenzij anders is overeengekomen.

5.2          a. Bij een vaste leveringsdatum is SoMobile in verzuim zodra die datum is verstreken.

 1. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:

– als SoMobile heeft laten weten niet te gaan leveren;

– als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de SoMobile schriftelijk in gebreke stellen.
 1. Indien de SoMobile drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien SoMobile alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 2. Indien SoMobile toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van SoMobile hebben zowel koper als SoMobile het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de onder c bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat SoMobile meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin SoMobile zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

5.3          Levering in gedeelten door SoMobile is toegestaan. Ten aanzien van levering in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele bestelling onverkort toegepast.

5.4          Mocht koper de bestelde goederen niet of niet tijdig afnemen, zal hij na ingebrekestelling in verzuim zijn. SoMobile of verkoper is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van koper op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met opslag- en eventuele andere kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde.

5.5          Gevolgen van verzuim. Als SoMobile in verzuim is dan mag de consument de overeenkomst ontbinden. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij SoMobile een beroep kan doen op overmacht.

5.6          Annuleren 1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is. 2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren. 3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken. 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleringsrecht.

Betalingen

6.1          Alle betalingen dienen te geschieden op een door SoMobile aangewezen rekening.

6.2          Betaling van facturen dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3          SoMobile is te allen tijde gerechtigd, een verkoper waarvoor zij heeft bemiddeld, te verzoeken om leveringen of de maandelijkse termijnen niet meer via SoMobile te factureren. Na kennisgeving aan koper kan koper niet meer bevrijdend aan SoMobile betalen en zal zij haar betalingen rechtstreeks voldoen aan een door verkoper aan te wijzen partij.

6.4.        De schulden van de koper/opdrachtgever aan SoMobile zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de SoMobile aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

6.5          Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de SoMobile gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door SoMobile uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

6.6          Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

6.7          De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt SoMobile na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is SoMobile gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door SoMobile te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan koper in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.

6.8          De gehele koopprijs of het gehele factuurbedrag is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling, wanneer de koper in staat van faillissement verkeert, een schuldsanering overeenkomstig de WSNP is uitgesproken of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de roerende en/of onroerende zaken wordt gelegd en wanneer koper overlijdt.

6.9         Nieuwsgierig naar onze verkoopvoorwaarden? Lees hier meer over op deze link.

Garantie

7.1          Door de garanties vermeld in deze voorwaarden worden de wettelijke rechten waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. SoMobile of de verkoper waarvoor SoMobile bemiddelt staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). SoMobile of de verkoper waarvoor SoMobile bemiddelt staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.

7.2          SoMobile of de verkoper waarvoor SoMobile bemiddelt moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

7.3          Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.

7.4          Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.

7.5          Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

Aansprakelijkheid

8.1          SoMobile is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade, aan geleverde materialen, zaken of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SoMobile. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet het betreffende factuurbedrag overschrijden.

8.2          SoMobile is niet aansprakelijk als gevolg van het niet of niet volledig nakomen van haar verplichtingen, indien zulks het gevolg is van overmacht. In dat geval heeft SoMobile het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren, ofwel de uitvoering daarvan op· te schorten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf, stakingen en andere conflicten elders voor zover het bedrijf daarvoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door SoMobile of verkoper gebruikte vervoermiddelen of andere apparatuur, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan SoMobile kan worden toegerekend.

Eigendomsvoorbehoud

9.1          Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.

9.2          Zolang aan SoMobile niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende rente en kosten is voldaan of daarvoor zekerheid is gesteld, behoudt de SoMobile zich de eigendom van de goederen voor. Niettegenstaande het voorgaande gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens SoMobile heeft voldaan.

Geschillen en toepasselijk recht

10.1       Op deze voorwaarden, op alle aanbiedingen en leveringen en op alle door SoMobile gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2       Voor zover er in nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, of enig andere bevoegde rechter, indien SoMobile zulks verkiest.

10.3       Bemiddelingsregeling 1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de BOVAG-reparatie en onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar SoMobile of de verkoper waarvoor SoMobile heeft bemiddeld, gaan. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een opdracht of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030-6595395 (lokaal tarief). De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast zijnde zes maanden na aflevering of aanspraak kunnen maken op BOVAG Garantie. De consument kan ten alle tijden er ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 10.3. Gaat het om een nieuw gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is een beroep op BOVAG Bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.

10.3       Geschillenregeling

 1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of SoMobile het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.
 2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG Autobedrijven. Zij geldt bij: a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie. b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto. c. de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.
 3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de verkoper/ reparateur heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Voertuigen te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
 4. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en SoMobile.
 5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet de consument een vergoeding betalen.
 6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.

Artikel 11 – Nakomingsgarantie

BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie door Somobile die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als Somobile besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot € 910,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op SoMobile aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan € 910,- zal BOVAG voor het meerdere proberen SoMobile via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven € 910,- aan de consument overgedragen. BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper/reparateur. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal € 910,- per geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de verkoper/reparateur haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.